Směnka vlastní

Směnka vlastní

Ve směnce vlastní slibuje výstavce zaplatit určitou peněžitou sumu remitentovi nebo osobě, na kterou bude směnka vlastní převedena. Směnečný závazek výstavce vzniká již vystavením směnky vlastní; u směnky vlastní tedy nepřipadá v úvahu přijetí směnky. Hlavním směnečným dlužníkem je v případě vlastní směnky její výstavce. Ke vzniku přímého směnečného závazku ze směnky vlastní tedy není zapotřebí žádného dalšího úkonu tak, jak je tomu u cizí směnky. Slib zaplatit směnečnou sumu, uvedený ve směnce vlastní, musí být bezpodmínečný.

Vlastní směnka je cenným papírem na řad (převoditelný rubopisem). Ve směnce vlastní slibuje výstavce zaplatit určitou peněžitou sumu remitentovi nebo osobě, na kterou bude směnka vlastní převedena. Směnečný závazek výstavce vzniká již vystavením směnky vlastní, tedy u směnky vlastní nepřipadá v úvahu přijetí směnky. Směnka vlastní musí, má-li se jednat o platnou směnku vlastní, obsahovat náležitosti uvedené v § 75 zákona směnečného a šekového, tj.: (i) označení, že jde o směnku, (ii) bezpodmínečný slib zaplatit určitou sumu, (iii) údaj splatnosti, (iv) údaj platebního místa, (v) jméno remitenta, (vi) datum a místo vystavení směnky vlastní a (vii) podpis výstavce.

Platnou směnkou vlastní může být pouze listina obsahující označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána. Uvedení slova směnka pouze v nadpisu směnky vlastní by mělo za následek její neplatnost. Nemusí být ovšem uvedeno, že se jedná o směnku vlastní. To, že se v konkrétním případě jedná o směnku vlastní vyplyne přímo z obsahu směnečného prohlášení výstavce směnky vlastní. Z uvedeného vyplývá, že směnka vlastní vyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Směnka vlastní nemůže být na rozdíl od některých jiných cenných papírů vydána jako zaknihovaný cenný papír. Text uvedený výstavcem směnky vlastní musí být celý ve stejném jazyce. Další směnečná prohlášení ve směnce vlastní mohou být sepsána v libovolném jazyce. Listina, aby mohla být platnou vlastní směnkou, musí obsahovat bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu. Hlavním směnečným dlužníkem je v případě vlastní směnky její výstavce. Ke vzniku přímého směnečného závazku ze směnky vlastní není zapotřebí žádného dalšího úkonu tak, jak je tomu u cizí směnky. Přestože zákon směnečný a šekový nepředepisuje přesné znění platebního slibu, není možno tuto část směnky vlastní formulovat jakýmkoli způsobem. Typickým příkladem nedostatečného jazykového vyjádření platebního slibu ve směnce vlastní mohou být výrazy slangové. Nedostatečným jazykovým vyjádřením platebního slibu ve směnce vlastní budou i formulace odpovídající věcně jinému vztahu, např. „za tuto směnku vlastní daruji“, „za tuto směnku vlastní vrátím“, „oproti této směnce vlastní přenechám“ anebo „za tuto směnku vlastní vydám“. Platební slib ve směnce vlastní musí být bezpodmínečný. Přípustné je ovšem vyjádření materiálního důvodu vzniku vlastní směnky v textu listiny – hodnotová doložka – např. „krycí směnka vlastní“. Hodnotové doložky ve směnce vlastní však nemohou mít povahu podmínky. Plnění ze směnky vlastní musí být peněžité. Hodnota plnění musí být ve směnce vlastní uvedena určitě, tj. nesmí být uvedena například odkazem na jiný vztah. Má-li platební slib ve směnce vlastní založit závazek zaplatit určitou peněžitou sumu, musí být tato suma stanovena v konkrétní platné měně. Údaj o splatnosti směnky vlastní není možno považovat za podstatnou náležitost směnky vlastní, neboť jeho absence v textu směnky vlastní je připuštěna. Dle nevyvratitelné právní domněnky platí, že není-li ve směnce vlastní uveden údaj o splatnosti, je směnka vlastní splatná na viděnou.

Pouhé uvedení místního údaje v textu vlastní směnky nelze považovat za dostatečné určení platebního místa. Za platnou směnku vlastní nelze považovat listinu, ve které je jako platební místo označeno místo fakticky neexistující. Z použitého označení platebního místa musí být patrné, které místo bylo výstavcem směnky vlastní, případně doplňovatelem vlastní blankosměnky, zamýšleno. K označení platebního místa ve směnce vlastní je nejvhodnější název obce. Uvedení městské čtvrti, ulice, domu, místností a podobně není nezbytné, obsahuje-li však směnka vlastní některý z těchto upřesňujících údajů, není tato skutečnost překážkou platnosti směnky vlastní. Platební místo lze v textu směnky vlastní stanovit např. slovy „splatno v Brně“. Platební místo ve směnce vlastní nemusí být uvedeno výslovně. Pokud není ve směnce vlastní uvedeno zvláštního údaje, platí, že místo vystavení směnky vlastní je místem platebním a zároveň místem výstavcova bydliště a že, není-li ve směnce vlastní udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce. Není-li tedy ve vlastní směnce výslovně uvedeno platební místo, nastupuje nevyvratitelná domněnka, že platebním místem je místo vystavení směnky vlastní.

Ve směnce vlastní musí být uveden remitent, tj. osoba, jíž nebo na jejíž řad má být dle vlastní směnky placeno, čili první věřitel ze směnky vlastní. Označení remitenta ve směnce vlastní nemůže být zprostředkované. U vlastní směnky nepřipadá v úvahu ani jediné zprostředkované označení přípustné u směnky cizí, a to označení remitenta využívající odkaz na výstavce. Vlastní směnka totiž nemůže být platně vystavena na vlastní řad. Platnou směnkou vlastní tedy nebude listina, ve které je uvedeno, že směnečná suma má být vyplacena doručiteli, majiteli nebo přínosci. Za platnou směnku vlastní nemůže být považována ani listina obsahující takové označení remitenta, ze kterého jednoznačně vyplývá, že osoba, která je v této listině uvedena jako remitent, remitentem být nemůže, např. proto, že nemá právní subjektivitu. Ve směnce vlastní musí být uvedeno jméno i příjmení nebo obchodní firma anebo název remitenta; uvedení pouze křestního jména by způsobilo neplatnost směnky vlastní. Uvedení bydliště, sídla, rodného anebo identifikačního čísla do směnky vlastní lze doporučit, i když není z hlediska platnosti vlastní směnky nezbytné. Pokud by totiž označení remitenta ve směnce vlastní znemožnilo identifikovat tuto osobu, nevznikne remitentovi směnečné oprávnění.

Ve směnce vlastní musí být dále uvedeno datum vystavení. Ve směnce vlastní musí být uveden takový údaj o datu jejího vystavení, který připouští, že v uvedený den směnka vlastní skutečně mohla být vystavena. Stanovení doby vystavení směnky vlastní s přesností vyšší než na dny nelze připustit. Přesná formulace údaje místa vystavení směnky vlastní není v zákoně stanovena. Za dostatečné určení místa vystavení vlastní směnky lze dokonce považovat i pouhé uvedení místního údaje v textu směnky vlastní, bude-li z údaje jednoznačně patrné, že se skutečně jedná o určení místa vystavení směnky vlastní. Místo a datum vystavení bývají ve většině případů umístěny v levém horním rohu směnky vlastní. Není na překážku, pokud je místo vystavení směnky vlastní uvedeno zprostředkovaně. Za platnou směnku vlastní není ovšem možno považovat listinu, ve které je jako místo jejího vystavení uvedeno místo objektivně neexistující. Zdaleka nejvhodnější je použít k označení místa vystavení směnky vlastní názvu obce. Místo vystavení směnky vlastní nemusí být v jejím textu uvedeno výslovně. Není-li totiž ve vlastní směnce výslovně uvedeno místo jejího vystavení, nastupuje nevyvratitelná právní domněnka, že směnka vlastní byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce.

Směnka vlastní vyžaduje ke své platnosti vlastnoruční podpis. Listina, na které by skutečný podpis výstavce byl nahrazen pouhou náhražkou podpisu výstavce, není platnou směnkou vlastní. Podpis výstavce musí být ve směnce vlastní umístěn pod všechny podstatné náležitosti; skutečnost, že se podpis nachází nad některou z podstatných náležitostí způsobí, že listinu nebude možné považovat za platnou směnku vlastní.

Jakýkoli rozpor v obsahu směnky vlastní způsobující neurčitost projevu vůle má za následek neplatnost směnky vlastní. Z tohoto pohledu není rozhodné, zda jsou rozporem postiženy podstatné nebo nepodstatné náležitosti směnky vlastní.

Ve výše uvedeném textu jsou uvedeny citace z publikace Zákon směnečný a šekový, Komentář, 2. vydání, 1. díl, autora Radima Chalupy, vydavatelství LINDE PRAHA, a.s.

Za aktuelnost informací správci webu neručí. Informace jsou pravdivé, avšak mají pouze infomační charakter. V důsledku častých změn zákona nemusí být některé skutečnosti pravdivé.

 

Mnohé zvás zajímá tyto nabídky:

Nebankovní úvěry

Úvěry na auto

Úvěry bez registru

Půjčky bez registru a poplatku

Prověřené půjčky našeho portálu

Půjčky na směnku ihned k vyplacení

Vzory smluv-smlouva o půjčce a mnoho dalších

Než si půjčíte, jak nenaletět rady,typy jak nepřijít o své peníze

Inzerujte snámi,přidejte i vy svůj inzerát.

Solus, časté otázky