Směnka cizí

Směnka cizí.

Ve směnce cizí její výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil určitou peněžitou sumu remitentovi nebo osobě, na kterou bude směnka cizí převedena. Směnečný závazek směnečníka nevzniká již vystavením směnky cizí, tedy udělením platebního příkazu výstavcem, nýbrž přijetím směnečného platebního příkazu směnečníkem, jenž se od okamžiku přijetí směnky cizí stává příjemcem – hlavním dlužníkem ze směnky, přičemž přijetí platebního příkazu má právní důsledky platebního slibu. Platební příkaz ve směnce cizí musí být bezpodmínečný.

Cizí směnka je cenným papírem na řad (převoditelný rubopisem). Ve směnce cizí její výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil určitou peněžitou sumu remitentovi nebo osobě, na kterou bude směnka cizí převedena. Směnečný závazek směnečníka nevzniká již vystavením směnky cizí, tedy udělením platebního příkazu výstavcem, nýbrž přijetím směnečného platebního příkazu směnečníkem, jenž se od okamžiku přijetí směnky cizí stává příjemcem, přičemž přijetí platebního příkazu má právní důsledky platebního slibu. Směnka cizí musí, má-li se jednat o platnou směnku cizí, obsahovat náležitosti uvedené v § 1 zákona směnečného a šekového, tj. (i) označení, že jde o směnku, (ii) bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, (iii) jméno směnečníka, (iv) údaj splatnosti, (v) údaj platebního místa, (vi) jméno remitenta, (vii) datum a místo vystavení směnky cizí a (viii) podpis výstavce směnky cizí. Platnou směnkou cizí může být pouze listina obsahující označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána. Nemusí být ovšem uvedeno, že se jedná o směnku cizí. To, že se v konkrétním případě jedná o směnku cizí, vyplyne přímo z obsahu směnečného prohlášení výstavce směnky cizí. Z uvedeného vyplývá, že směnka cizí vyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Směnka cizí nemůže být na rozdíl od některých jiných cenných papírů vydána jako zaknihovaný cenný papír. Text uvedený výstavcem směnky cizí musí být celý ve stejném jazyce.

Platební příkaz je ve směnce cizí adresován směnečníkovi. Závazek směnečníka zaplatit remitentovi nebo osobě, na kterou bude směnka cizí převedena, však vzniká až přijetím směnky cizí. Platební příkaz ve směnce cizí musí být bezpodmínečný. Přípustné je ovšem vyjádření materiálního důvodu vzniku cizí směnky v textu listiny – tzv. hodnotová doložka – např. „krycí směnka cizí“. Hodnotové doložky ve směnce cizí však nemohou mít povahu podmínky. Plnění ze směnky cizí musí být peněžité. Směnka cizí musí obsahovat jméno toho, kdo má platit – směnečníka. Po přijetí směnky cizí se směnečník stává příjemcem. Za platnou směnku cizí není možno považovat listinu, která obsahuje takové označení směnečníka, ze kterého jednoznačně vyplývá, že takto označený směnečník být směnečníkem nemůže, zejména jestliže nemá právní subjektivitu. Bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby není třeba ve směnce cizí uvádět, ale je to rozhodně doporučeno, v žádném případě ovšem nesmí ve směnce cizí chybět jméno a příjmení nebo obchodní firma anebo název směnečníka.

Údaj o splatnosti směnky cizí není možno považovat za podstatnou náležitost směnky cizí, neboť jeho absence v textu směnky cizí je připuštěna. Dle nevyvratitelné právní domněnky platí, že není-li ve směnce cizí uveden údaj o splatnosti, je směnka cizí splatná na viděnou. Pouhé uvedení místního údaje v textu cizí směnky nelze považovat za dostatečné určení platebního místa. Za platnou směnku cizí nelze považovat listinu, ve které je jako platební místo označeno místo fakticky neexistující. Z použitého označení platebního místa musí být patrné, které místo bylo výstavcem směnky cizí, případně doplňovatelem cizí blankosměnky, zamýšleno. K označení platebního místa ve směnce cizí je nejvhodnější název obce.

Uvedení městské čtvrti, ulice, domu, místností a podobně není nezbytné, obsahuje-li však směnka cizí některý z těchto upřesňujících údajů, není tato skutečnost překážkou platnosti směnky cizí. Není-li v cizí směnce výslovně uvedeno platební místo, nastupuje nevyvratitelná domněnka, podle které je platebním místem místo uvedené u jména směnečníka. Ve směnce cizí musí být uveden remitent, tj. osoba, jíž nebo na jejíž řad má být dle cizí směnky placeno, čili první věřitel ze směnky cizí. Označení remitenta ve směnce cizí nemůže být zprostředkované, jedinou výjimkou je směnka cizí vystavená na řad výstavce. Platnou směnkou cizí tedy nebude listina, ve které je uvedeno, že směnečná suma má být vyplacena doručiteli, majiteli nebo přínosci. Za platnou směnku cizí nemůže být považována ani listina obsahující takové označení remitenta, ze kterého jednoznačně vyplývá, že osoba, která je v této listině uvedena jako remitent, remitentem být nemůže, např. proto, že nemá právní subjektivitu. Ve směnce cizí musí být uvedeno jméno i příjmení nebo obchodní firma anebo název remitenta; uvedení pouze křestního jména by způsobilo neplatnost směnky cizí. Uvedení bydliště, sídla, rodného anebo identifikačního čísla do směnky cizí lze doporučit, i když není z hlediska platnosti směnky cizí nezbytné. Pokud by totiž označení remitenta ve směnce cizí znemožnilo identifikovat tuto osobu, nevznikne remitentovi směnečné oprávnění.

Ve směnce cizí musí být uvedeno datum vystavení. Ve směnce cizí musí být uveden takový údaj o datu jejího vystavení, který připouští, že v uvedený den směnka cizí skutečně mohla být vystavena. Stanovení doby vystavení směnky cizí s přesností vyšší než na dny nelze připustit. Přesná formulace údaje místa vystavení směnky cizí není v zákoně stanovena. Za dostatečné určení místa vystavení cizí směnky lze dokonce považovat i pouhé uvedení místního údaje v textu směnky cizí, bude-li z údaje jednoznačně patrné, že se skutečně jedná o určení místa vystavení směnky cizí. Místo a datum vystavení bývají ve většině případů umístěny v levém horním rohu směnky cizí. Není na překážku, pokud je místo vystavení směnky cizí uvedeno zprostředkovaně. Za platnou směnku cizí není ovšem možno považovat listinu, ve které je jako místo jejího vystavení uvedeno místo objektivně neexistující. Zdaleka nejvhodnější je použít k označení místa vystavení směnky cizí názvu obce. Místo vystavení směnky cizí nemusí být v jejím textu uvedeno výslovně. Není-li totiž v cizí směnce výslovně uvedeno místo jejího vystavení, nastupuje nevyvratitelná právní domněnka, že směnka cizí byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce.
Směnka cizí vyžaduje ke své platnosti vlastnoruční podpis. Listina, na které by skutečný podpis výstavce byl nahrazen pouhou náhražkou podpisu výstavce, není platnou směnkou cizí. Podpis výstavce musí být ve směnce cizí umístěn pod všechny podstatné náležitosti; skutečnost, že se podpis nachází nad některou z podstatných náležitostí způsobí, že listinu nebude možné považovat za platnou směnku cizí.

Jakýkoli rozpor v obsahu směnky cizí způsobující neurčitost projevu vůle má za následek neplatnost směnky cizí. Z tohoto pohledu není rozhodné, zda jsou rozporem postiženy podstatné nebo nepodstatné náležitosti směnky cizí.

Ve výše uvedeném textu jsou uvedeny citace z publikace Zákon směnečný a šekový, Komentář, 2. vydání, 1. díl, autora Radima Chalupy, vydavatelství LINDE PRAHA, a.s.

 

Za aktuelnost informací správci webu neručí. Informace jsou pravdivé, avšak mají pouze infomační charakter. V důsledku častých změn zákona nemusí být některé skutečnosti pravdivé.

Co by vás mohlo zajímat :

Smlouva o půjčce vzor. Jak má vypadat smluva o půjčce?

Oddlužení a konsolidace konsolidujte dokud je čas

Půjčky bez registru a poplatku

Prověřené půjčky našeho portálu

Půjčky na směnku ihned k vyplacení

Vzory smluv-smlouva o půjčce a mnoho dalších

Než si půjčíte, jak nenaletět rady, typy jak nepřijít o své peníze

Inzerujte snámi, přidejte i vy svůj inzerát.

Solus, časté otázky