Osobní bankrot-jak ho vyhlásit?

Osobní bankrot

Osobní bankrot jak ho vyhlásit a podmínky pro jeho vyhlášení.
Jak vyhlásit osobní bankrot? Dluhy už jsou tak vysoké a nemáte na splácení půjček, proto je nutné vyhlásit osobní bankrot. Osobní bankrot se vyhlašuje  pokud už je nemožné vaše dluhy konsolidovat nebo refinancovat.
Jak tedy osobní bankrot probíhá a co je k němu potřeba?

1
Pokud jste se dostali do situace, kdy nezvládáte splácet své dluhy a úvěr řešíte úvěrem, dostal jste se do úvěrové pasti. Právě pro tyto případy, začal 1. ledna 2008 platit insolvenční zákon, který umožňuje dlužníkům řešení. V případě, že vaše žádost bude soudem přijata, získáváte tak možnost splatit v 5 letech minimálně 30 % z částky, kterou požadují věřitelé. Zbytek je vám prominut. Nejásejte, není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Kritéria pro přijetí žádosti jsou velmi přísná a zdaleka ne každá žádost o vyhlášení osobního bankrotu je přijata.
2
Podání návrhu

Pokud chcete zahájit insolvenční řízení, musíte podat návrh k soudu o jeho zahájení. Návrh můžete odeslat jak v tištěné tak v elektronické podobě. Návrh adresujte na příslušný krajský soud, do jehož působnosti spadáte podle místa vašeho trvalého bydliště.
Podepsaný návrh musí být úředně ověřen, v případě elektronického podání musíte návrh podepsat elektronickým podpisem.
Návrh musí obsahovat následující:
- přehled o příjmech a seznam dlužníkova majetku včetně pohledávek s
uvedením jeho dlužníků (majetek musíte doložit znaleckým posudkem)
- seznam dlužníkových závazků s uvedením jeho věřitelů
- seznam dlužníkových zaměstnanců
- veškeré listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek
- souhlas věřitele
- případný souhlas manžela/ky
- návrh na oddlužení (jak má být podle dlužníkova názoru řešeno)
První překážku představuje záloha na insolvenční řízení, kterou může soud po dlužníkovi vyžadovat. Výše požadované zálohy může činit až 50 000 Kč.
3
Rozhodnutí soudu

Soud většinou rozhoduje ve lhůtě 15 dnů, do 7 dnů může po dlužníkovi vyžadovat doplňující podklady. Každopádně do 10 dnů musí soud zahájit potřebné kroky směřující ke konečnému rozhodnutí.
Máte možnost podat odvolání proti rozhodnutí soudu. Insolvenční zákon připouští odvolání, odvolací soud je povinen o těchto odvoláních rozhodnou urychleně, nejpozději do dvou měsíců.
4
Rozhodnutí o úpadku

Pokud soud rozhodne o vašem úpadku, přicházíte do třetí fáze – tj. řešení situace Soud vyhlásí vaše oddlužení nebo konkurs. Záleží na tom, zda-li jste v návrhu uvedli řešení situace.
Nově jsou ošetřena práva věřitelů, kteří mají 2 měsíční lhůtu, kdy se mohou (i po skončení insolvenčího řízení) do procesu přihlásit a uplatnit své pohledávky vůči dlužníkovi.
5
Oddlužení

Návrh na oddlužení musí dlužník předložit společně s návrhem na zahájení insolvenčního řízení. Návrh musíte vyplnit na předem stanoveném formuláři. Dlužník musí během 5 let splatit věřitelům min. 30 % z dlužné částky formou jednorázových splátek (prodej majetku) nebo formou pravidelných měsíčních splátek (srážka ze mzdy).
Dlužník může rovněž soud požádat o stanovení jiných (zpravidla nižších) měsíčních splátek. V návrhu však musí uvést vši splátek a uvést, z jakých příčin se dostal do úpadku. Soud může rozhodnout o nižších měsíčních splátkách, dlužník je však povinen splatit věřitelům alespoň 50 % z výše jejich pohledávek.
6
Konkurs

Pokud soud rozhodne o vašem úpadku a vyhlásí konkurs, znamená to, že veškerý vás majetek spadá pod správce konkursní podstaty, který jej zařadí na soupis. Tímto zařazení získává oprávnění váš majetek prodat a uspokojit tak pohledávky věřitelů. Dlužníku v tomto případě zůstává obvykle vybavení domácnosti a příjmy ve výši, kterou nelze postihnout exekucí. Ve většině případů se jedná o 150% z částky životního minima jednotlivce. Zbývající část mzdy je správcem podle procentuálního klíče dělena mezi věřitele.
7
Zhodnocení

Je důležité upozornit vás, že insolvenční zákon není pojistkou pro útěk z bezútěšné situace, navíc v případě, kdy dlužník vytváří závazky vůči věřitelům záměrně. Soudy v rámci insolvenčního řízení důkladně prověřují důvody, které dlužníka dovedly do totální platební neschopnosti. Osobní bankrot není útěk před dluhy a věřiteli. Naopak je to pouze pomocná ruka státu, jak svým dluhů dostát a zaplatit alespoň poměrnou část z nich.


Zažádat o oddlužení online

Co by vás mohlo zajímat:

 

Články které by vás mohli zajímat:

Co exekutor nemůže zabavit?

Půjčky bez registru a poplatku

Prověřené půjčky našeho portálu

Půjčky na směnku ihned k vyplacení

Vzory smluv-smlouva o půjčce a mnoho dalších

Než si půjčíte, jak nenaletět rady,typy jak nepřijít o své peníze

Inzerujte snámi, přidejte i vy svůj inzerát.